Język strony (language)

Serwis Apple

Naprawa tabletów

Zalany sprzęt

Liczba gosci

Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości 

AdresJesteś tutaj:

Strona główna Regulamin
Regulamin serwisu PDF Drukuj Email

 

REGULAMIN SERWISU


Oddanie sprzętu do naprawy/diagnozy łączy się z akceptacją poniższego regulaminu. Prosimy o zabezpieczenie danych (wykonanie kopii zapasowej) przed oddaniem sprzętu na serwis.

 

1. ZGŁOSZENIE SERWISOWE

 

 1. Warunkiem rozpoczęcia naprawy lub usługi serwisowej jest złożenie przez Klienta zlecenia serwisowego.
 2. Zgłoszenie sprzętu Klienta do serwisu może nastąpić na dwa sposoby:
  • osobiście w serwisie, przynosząc sprzęt i wypełniając zgłoszenie
  • wysyłając sprzęt oraz wypełnione zgłoszenie RMA.
 3. Serwis wydaje Klientowi dokument potwierdzający przyjęcie sprzętu do naprawy, który jest jedynym dokumentem uprawniającym do odbioru oddanego sprzętu
 4. Podstawą rozpatrzenia reklamacji jest okazanie dokumentu sprzedaży lub karty gwarancyjnej otrzymanej przy odbiorze sprzętu z serwisu.
 5. Po wykonaniu naprawy sprzęt jest przekazywany Klientowi osobiście lub osobie pisemnie upoważnionej.
 6. Sprzęt jest wydawany tylko po okazaniu potwierdzenia. Drugą formą wydania sprzętu jest wysyłka za pośrednictwem kuriera na wskazany adres.
 7. Odpady poserwisowe są utylizowane,  o chęci otrzymania odpadów należy poinformować Serwis przed rozpoczęciem naprawy.

 

2. WYSYŁKA SPRZĘTU

 

 1. Ryzyko uszkodzenia sprzętu w czasie transportu do serwisu ponosi Klient. Należy pamiętać, aby odpowiednio zapakować i zabezpieczyć wysyłany sprzęt.
 2. W przypadku otrzymania przez serwis przesyłki niewłaściwie zabezpieczonej lub niemożliwej do odesłania ze względu na możliwość uszkodzenia sprzętu, serwis doliczy koszty nowego opakowania w wysokości 30zł brutto, które poniesie Klient.
 3. Wszystkie przesyłki wysyłane za pośrednictwem spedytora są ubezpieczone do kwoty 1000 zł. W przypadku gdy wartość sprzętu przewyższa tę kwotę Klient powinien powiadomić o tym serwis.
 4. Serwis nie przyjmuje przesyłek reklamacyjnych za pobraniem takie przesyłki zostaną zwrócone do nadawcy.
 5. Przed wysłaniem sprzętu do naprawy prosimy pobrać dokument RMA wydrukować i załączyć do wysyłanego sprzętu.

 

3. CZAS TRWANIA NAPRAWY

 

 1. Czas naprawy jest zależny od rodzaju usterki i dostępności części zamiennych.
 2. Dokumentem uprawniającym do naprawy gwarancyjnej jest dokument sprzedaży lub karta gwarancyjna wydawana w momencie wydania sprzętu po naprawie w Serwisie.
 3. Oprogramowanie nie jest objęte warunkami gwarancji.
 4. O terminie zakończenia naprawy, zmianie statusu zlecenia lub kosztach przekraczających podany limit Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
 5. Po upływie 90 dni od dnia zawiadomienia telefonicznego (np. połączenie głosowe, sms, mail) o możliwości odbioru sprzętu wysyłane jest ostateczne wezwanie do odbioru sprzętu z nieprzekraczalnym terminem 14dni kalendarzowych na adres podany przez Klienta w chwili oddania sprzętu do Serwisu.
 6. Nieodebrany sprzęt ulega przepadkowi i jest uznany jako porzucony przez właściciela w rozumieniu art. 180 Kodeksu Cywilnego oraz na podstawie art 181 Kodeksu Cywilnego Serwis nabywa go przez jego objęcie w posiadanie samoistne .

 

4. GWARANCJA

 

 1. Na wykonane naprawy i usługi serwis udziela standardowej gwarancji na okres 1,3,6 lub 12 miesięcy od daty wykonania świadczenia. Wyjątkiem są naprawy sprzętu po zalaniu, reballing, oprogramowanie, konserwacja na które Serwis nie udziela gwarancji.
 2. Decyzję w sprawie zgłoszenia reklamacyjnego Serwis wydaje w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania sprzętu.
 3. Gwarancją objęte są wyłącznie elementy oraz czynności wyszczególnione w karcie naprawy oznaczone jako wykonane przez serwis.
 4. Gwarancja na wykonane czynności nie obejmuje przypadków, w których działanie wykonanej przez Serwis czynności przestało być skuteczne z powodów uszkodzeń elementów i części nie objętych gwarancją Serwisu lub jeśli działanie to przestało być poprawne na skutek pojawienia się wady innych elementów mających wpływ na poprawność działania wykonanego świadczenia serwisowego.
 5. Reklamujący zobowiązany jest dostarczyć sprzęt, urządzenie lub towar do Serwisu na swój rachunek – we własnym zakresie lub poprzez firmę spedycyjną.
 6. Gwarancja na elementy nie obejmuje:
  • uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych (złamania, zalania, itp.);
  • uszkodzeń wynikających z eksploatacji urządzenia w warunkach, które nie odpowiadają warunkom określonym w karcie gwarancyjnej urządzenia;
  • uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, instalacji, przechowywania czy konserwacji towaru oraz nieprzestrzegania powszechnych zasad eksploatacji sprzętu elektronicznego, a w szczególności wszelkich innych uszkodzeń powstałych z winy lub niewiedzy Nabywcy;
  • przypadków losowych uszkodzeń niezależnie od warunków eksploatacji (powódź, pożar, przepięcie);
  • części, na których dokonano zatarcia lub zniszczenia numerów seryjnych serwisu;
  • części, których naprawę podjęły osoby lub podmioty nie będące serwisem.

Sprzęt po zalaniu nie podlega gwarancji, gwarancji podlega praca serwisu oraz nowe podzespoły.

 

5. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI SERWISU KOMPUTEROWEGO

 

 1. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za używane i zainstalowane nielicencjonowane oprogramowanie oraz inne dane na dyskach stałych innych nośnikach magnetycznych, dyskach optycznych, CD, DVD czy pamięciach flash przekazanych ze sprzętem do naprawy.
 2. Klient oświadcza, że zabezpieczył wszystkie dane i nie będzie rościł żadnych praw tytułem odszkodowań za ich utratę.
 3. Za wady i uszkodzenia wykryte w trakcie naprawy Serwis nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Serwis zastrzega sobie zwrot nie naprawionego sprzętu Klientowi z powodu braku oryginalnych części lub zamienników na rynku oraz innych niezależnych od Serwisu czynników.
 5. Serwis zastrzega sobie możliwość zwrotu Klientowi nie naprawionego sprzętu o nieco odmiennych objawach aniżeli został przyjęty. Wynika to z tego, iż część elementów, w tym uszkodzonych, jest obecnie wykonywana w technologii SMD i BGA a co za tym idzie regeneracja takiego układu nie zawsze przynosi pozytywny efekt, który można wyeliminować tylko poprzez wymianę elementu na inny sprawny, niestety nie zawsze osiągalny.
 6. Serwis komputerowy nie ponosi odpowiedzialności za legalność systemu operacyjnego ani żadnych aplikacji będących zainstalowanych na sprzęcie komputerowym powierzonym serwisowi.
 7. Serwis komputerowy nie ponosi odpowiedzialności za treści znajdujące na nośnikach informacji znajdujące się w sprzęcie komputerowym powierzonym serwisowi, a będącymi w literze prawa treściami zabronionymi.
 8. Serwis komputerowy nie ponosi odpowiedzialności za częściową lub całkowitą utratę danych lub programów znajdujących się na dyskach twardych dostarczanych wraz ze sprzętem komputerowym do serwisu. Specyfika realizacji każdej naprawy przy znajdującym się w serwisowanym sprzęcie komputerowym nośniku danych, naraża te dane na uszkodzenie lub usunięcie.
 9. Oględziny sprzętu komputerowego mogą dotyczyć wyłącznie usterki podanej przez Klienta . Oględziny są bezpłatne.
 10. Serwis nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści jeśli szkoda nie jest winą Serwisu lub czas naprawy wydłuża się z przyczyn od Serwisu niezależnych (opóźnienia w dostawie, niedostępność towaru, czasowy brak możliwości technicznych dokonania naprawy) /art. 361-363 K.C./.

 

6. ZABEZPIECZENIA

 

 1. Serwis, w celu zabezpieczenia sprzętu przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich stosuje plomby gwarancyjne.
 2. Naruszenie jakiejkolwiek z plomb zabezpieczających bądź innych zabezpieczeń będzie się wiązało z utratą udzielonej przez serwis gwarancji.

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.
 2. Każdy Klient oddający sprzęt komputerowy do serwisu jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem. Oddając sprzęt, dobrowolnie akceptuje powyższy regulamin.

 

 
Best-Service  66-400 Gorzów Wlkp, ul. Sikorskiego 82
insurance +48 507 288 869
Stworzone przez: best-service.pl
2017 © Best Service